– U odnosu na postojeći zakon, nacrtom se predviđaju brojne novine, preciziranja odredbi, kao i uvođenje u zakon kategorija koje do sada nisu bile prisutne. Također, novi zakon je i svojevrsan odgovor na nekoliko negativnih sigurnosnih incidenata koji su se nedavno desili na području TK. Ono što predstavlja značajnu novinu predloženog nacrta u odnosu na važeći tekst Zakona o oružju i municiji jeste odredba kojom se jasno onemogućava osoba koje su kažnjavane za prekršaj ili krivično djelo nasilja u porodici da nabavljaju oružje. Također je to onemogućeno i onima protiv kojih se vode takvi postupci. Osobama koje već posjeduju oružje, u slučajevima nasilja u porodici, ono će biti odmah oduzeto – navodi se u saopćenju Vlade TK.

Iz Vlade napominju da je još 2010. godine sačinjen Nacrt zakona o oružju BiH, ali on do danas nije usvojen te je i dalje ostala obaveza kantona da donesu zakon o oružju na kantonalnim nivoima te potreba za usklađivanjem sa direktivama Vijeća EU najkasnije do 2023. godine. Prilikom izrade novog kantonalnog zakona o oružju i municiji Ministarstvo unutrašnjih poslova se rukovodilo uputama Direkcije za evropske integracije i tabelom usklađenosti sa pravnom stečevinom Evropske unije.

Također, dodaju, ono što je značajno napomenuti je i odredba kojom se nastoji prevazići dugogodišnji problem neblagovremenog podnošenja zahtjeva za produženje isprava o oružju.

– Novim odredbama će nadležna policijska stanica vlasniku oružja izdati prekršajni nalog u slučaju da on prije datuma isteka važnosti isprave o oružju ne podnese zahtjev za zamjenu isprave o oružju, uz mogućnost da u roku od 30 dana od dana njegovog dostavljanja podnese zahtjev za produženje isprave o oružju. Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 500 do 1.000 KM – navodi se u saopćenju.

U cilju izrade što kvalitetnijeg zakonskog rješenja Ministarstvo je predvidjelo i javnu raspravu o Nacrtu zakona o oružju i municiji TK, koja će se provesti u dvije faze, a koje će trajati 60 dana od dana utvrđivanja Nacrta zakona.

Prvu fazu javne rasprave o Nacrtu zakona o oružju i municiji TK, provest će ministarstva TK, gradska i općinska vijeća, gradski i općinski načelnici na području TK, Savez lovačkih društava TK, Savez streljačkih društava TK, agencije za zaštitu ljudi i imovine registrovane na području TK te pravna lica koja su organizovala unutrašnju službu za zaštitu, ovlašteni trgovci oružjem, obrtnici za popravku i prepravku oružja, te drugi zainteresovani subjekti. Ova faza trajat će najkasnije 45 dana, a nakon sprovedene javne rasprave, MUP TK će organizovati okrugli sto na temu “Nacrt zakona o oružju i municiji”, najkasnije 60 dana od dana utvrđivanja Nacrta zakona.